:: ทีมงานวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน

สอนโดยทหาร – ตำรวจที่จบจากโรงเรียนเหล่าทัพ และนักบินของกองทัพอากาศ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ

รูปแบบการเรียนการสอน : 

  1. เรียนกลุ่มเล็ก เน้นประสิทธิภาพ มาตรฐาน
  2. มีการสอบคัดห้องเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ
  3. เรียนแยกชั้นเรียนตามระดับชั้น
  4. อาจารย์ให้ความเป็นกันเองเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกัน
  5. มีการทดสอบความรู้อย่างต่อเนื่องและประเมินผลเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน
  6. ห้องเรียนปรับอากาศ
  7. เรียนด้วยตำราเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นลิขสิทธิ์ของพิษณุโลกคาเดทเซ็นเตอร์เท่านั้น