:: วิสัยทัศน์ (Vision)

  • มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และสอบเข้าโรงเรียนทหาร-ตำรวจ 
 

:: พันธกิจ (Mission)

  • โรงเรียนพิษณุโลกคาเดทเซ็นเตอร์ มุ่งหวังที่จะเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมมากที่สุด ในด้านวิชาการ และพลศึกษา ในการสอบเข้าโรงเรียนทหาร-ตำรวจ  

:: ความมุ่งหมาย

  • นักเรียนสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร-ตำรวจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สอบแข่งขันในระดับประเทศ 

 

:: วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียนมีความสามารถในการทำข้อสอบ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนตำรวจ ทหารทุกเหล่าทัพ
  • เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสม และสอดคล้องกับการสอบภาคพลศึกษา
  • เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี