ม.3 ติวเข้มสอบเข้าเตรียมทหาร

วัตถุประสงค์ :

  1. นักเรียนสามารถนำความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ไปใช้เรียนในโรงเรียนของตนเองได้ (ไม่ต้องเรียนพิเศษที่อื่นเพิ่มเติม)
  2. สร้างทัศนคติในการประกอบวิชาชีพทหารตำรวจ
  3. นักเรียนรู้ขึ้นตอนและวิธีการในการเตรียมความพร้อมระยะยาวเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
  4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
  5. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันกับสังคมหมู่มาก
  6. ฝึกความเชี่ยวชาญในการทำข้อสอบเตรียมทหาร

ระยะเวลาเรียน : เรียนเฉพาะเสาร์ (เต็มวัน) – อาทิตย์ (ครึ่งวัน) เวลา 9.00 – 16.30 น. (รวม 4 เดือน)

  • วิชาที่เรียน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา) ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
  • พลศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และทักษะการปฏิบัติตามแบบการสอบเข้าของโรงเรียนเตรียมทหาร

ค่าเรียน

  • ไป-กลับ 10,000.- บาท/เทอม
  • นักเรียนประจำ (นอนเฉพาะคืนวันเสาร์ 11,500.- บาท/เทอม)

จำนวนที่รับ 3 ห้อง (รับ 105 คน)