ช่างฝีมือทหาร

          ส่วนด้านพลศึกษาเน้นไปที่การวิ่ง และการว่ายน้ำ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับน้องๆที่ชอบสายอาชีพเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สิ่งที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่สูงมาก และมีเงินเดือนระหว่างเรียนอีกด้วย

        โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นสถานศึกษาสังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้สนธิสัญญา การป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ (สปอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตช่างฝีมือ ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐ และเอกชน

         ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ ผู้บัญชาก ารทหารสูงสุด ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ให้โรงเรียนช่างฝีมือทหารผลิตช่างฝีมือสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตามแผนการพัฒนาประเทศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จึงเปิดการศึกษาภาคสมทบขึ้น โดยใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียน ช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ทันกับเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญ ในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญา สามารถ นำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ

ช่างฝีมือทหาร : ภาคปกติ  

 

ช่างฝีมือทหาร : ภาคสมทบ